Apport Hondesport, Bovenstraat 121, 3077 BD Rotterdam.
Tel: +31 (0)10 4835359
E-mail: info@apport.nl; website: www.apport.nl

Artikel 1
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst tussen Apport Hondesport en koper. Inkoopvoorwaarden van koper en eventuele afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden gelden slechts voor het specifieke geval waarvoor Apport Hondesport dit schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 2
De koopovereenkomst komt tot stand na een door de koper geplaatste order.

Artikel 3
Wanneer door nieuwe voorschriften of tarieven van enige publiekrechtelijke instantie de kostprijs van de verkochte goederen wordt beïnvloed, kan deze invloed tot aan de levering door Apport Hondesport worden verrekend. Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4
Levering in Nederland geschiedt binnen zeven werkdagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Deze termijn mag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet worden beschouwd als een fatale termijn, zodat Apport Hondesport bij niet tijdige levering derhalve in gebreke moet worden gesteld. Apport Hondesport kan leveren in gedeelten. Elke deellevering kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Plaats en voorwaarden van leveren kunnen per geval worden bepaald, waarbij de meest recente editie van de incoterms van de internationale Kamer van Koophandel van toepassing zijn.
Het risico gaat over op de koper na aflevering, of, ingeval van levering af fabriek, op datum van levering.

Overeenkomsten aangegaan voor een nog nader te bepalen aantal leveringen gedurende een bepaalde periode kunnen door Apport Hondesport, wanneer koper ten aanzien van enige deellevering in gebreke is, tussentijds schriftelijk worden opgezegd.

Artikel 5
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling in Europese munt de Euro en binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder korting. Verkoper kan echter betaling voorafgaande aan de levering verlangen, alsmede bepaalde (internationaal bekende) vormen van constante betaling. Koper doet door het aangaan van de overeenkomst afstand van zijn recht op verrekening. Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, is koper voor het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer koper in gebreke blijft, kan Apport Hondesport door eenvoudige schriftelijke mededeling de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden. Koper is in dat geval over het factuurbedrag de in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd.
Eventuele buitengerechtelijke kosten, gemaakt ter inning van de vordering, komen voor rekening van de koper. Deze kosten worden vastgesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag, echter met een minimum van € 250,00 exclusief omzetbelasting.

Artikel 6
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de verkoop door de verkoper als uiting kunnen worden beschouwd van rechtswegen en zonder aanmaning. Het eigendom van de verkochte en geleverde zaken blijft tot het moment van volledige betaling bij Apport Hondesport. De koper dient deze zaken te verzekeren tegen beschadiging en vernietiging. Alle risico’s zijn ten laste van koper. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot doorverkoop binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitoefening. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Desgewenst kan Apport Hondesport verlangen dat op de aldus ontstane vorderingen van koper op haar afnemers ten behoeve van Apport Hondesport een stil pandrecht wordt gevestigd. Tot het moment van betaling is de koper gerechtigd tot verwerking van de zaken binnen het raam van zijn normale bedrijfsuitvoering. Bij het aangaan van de koopovereenkomst met Apport Hondesport vestigt de koper op de op bovenstaande wijze ontstane nieuwe zaken een bezitloos pandrecht ten behoeve van Apport Hondesport, dit tot zekerheid van de nog openstaande vorderingen.

Artikel 7
Reclames dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, vergezeld van bewijsstukken. Apport Hondesport heeft in het geval van reclame de keuze om alsnog zonder gebreke te leveren, of de koopsom terug te betalen. Tenzij anders overeengekomen is Apport Hondesport niet verantwoordelijk voor een bepaalde kwaliteitsnorm of voor de geschiktheid van de geleverde goederen voor een bepaald gebruiksdoel.

Artikel 8
Aansprakelijkheid van Apport Hondesport uit hoofde van niet, te late of gebrekkige levering, is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag.

Artikel 9
Apport Hondesport heeft het recht zonder schriftelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door eenzijdige opzegging dadelijk of tegen een aan te geven datum te beëindigen of – onderhandhaving der overeenkomst voor het overige - de levering aan koper tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten indien:
• koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, wanneer er beslag op kopers goederen of ten laste van koper onder derden gelegd wordt, of
• zich voor Apport Hondesport een geval van overmacht voordoet. Voor Apport Hondesport zal onder meer als overmacht gelden elke omstandigheid die direct of indirect storend werkt op de regelmatige gang van het commercieel of industrieel bedrijf van Apport Hondesport of dat van een van haar toeleveranciers.

Artikel 10
Koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Mocht er gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht, dan heeft de koper na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van het huis van de koper naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder. Indien er gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht moet er contact opgenomen worden via info@apport.nl. Het verschuldigde orderbedrag zal dan binnen 14 dagen na aanmelding van het retour teruggestort worden, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzondering maatwerk
Speciaal op maat bestelde producten, via de (web)winkel van Apport Hondesport, worden volgens de door de koper ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 11
De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen verband houdende met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Apport Hondesport is gevestigd. Apport Hondesport heeft het recht wanneer zij dat redelijk oordeelt hiervan af te wijken en geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht dat zal zijn samengesteld in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut en dat zal beslissen naar de regels des Rechts.